اماکن تاریخی اصفهان

اماکن تاریخی اصفهان

عمده تاریخ ایران مربوط به استان اصفهان است. اصفهان نصف جهان است؟‌ مگر ممکن است این همه آثار تاریخی در یک استان؟ در ادامه متوجه عظمت تاریخ ایران زمین میشوید