منطقه حفاظت شده گلول و سرانی زیستگاه قوچ اوریال

منطقه حفاظت شده گلول و سرانی زیستگاه قوچ اوریال

این منطقه با مساحت تقریبى ۰۰۰‚۱۷ هکتار، در ۷۰ کیلومترى شمال شهر شیروان و در حدود نوار مرزى ایران و ترکمنستان قرار دارد. در این منطقه جنگل‌هاى تُنُک اُرُس و مراتع سرسبزى وجود دارد و گونه‌گونى حیات‌وحش آن نیز قابل توجه است.