معرفی آستان مقدس سهل بن علی (ع)

معرفی آستان مقدس سهل بن علی (ع)

اين امامزاده در شهر آستانه و در سی و شش كيلومتری شهرستان اراك قرار دارد. اصل بنا متعلق به قبل از صفويه است و الحاقاتی نيز در دوره قاجار و معاصر به آن افزده شده است.اين بنا بر طرحی چهار ايوانی ساخته شده و در حال حاضر شامل يك هشتی چند ضلعی، حياط محصور از حجره ها، ايوان و قسمت بقعه است.