معرفی میدان سرخ مسکو در روسیه شاهد حوادث مهم تاریخی

معرفی میدان سرخ مسکو در روسیه شاهد حوادث مهم تاریخی

میدان سرخ مسکو، حیات خود را به صورت یک زاغه آغاز کرد. شهر کوچکی با کلبه های چوبی که در اطراف دیوارهای کرملین قرار داشتند و شامل مجموعه ای از خرده فروشان، مجرمان و مستمدانی بودند که در خارج از مرزهای رسمی شهر قرون وسطایی زندگی می کردند.