تگ

زیستگاه عقاب های تیز

مرورگر
جاذبه گردشگری منطقه شکارممنوع ‏پلنگاب

منطقه شكار ممنوع پلنگاب در پنج كيلومتری خنداب از ذخيره گاه های بكر منطقه است كه از سمت غرب به رودخانه شراء (قره چای) و از سمت شرق به دشت فراهان منتهی می شود و از نظر اقليمی دارای اقليم خشك سرد است و متوسط بارندگی ساليانه آن حدود 314 ميلی متر است.