جاهای دیدنی قهدریجان ، شهر کشاورزان نمونه

جاهای دیدنی قهدریجان ، شهر کشاورزان نمونه

شهر قهدریجان براساس تقسیمات کشوری یکی از نقاط شهری شهرستان فلاورجان است که در ۱۴ کیلومتری شهر اصفهان و پنج کیلومتری فلاورجان قراردارد.شهر قهدریجان در دشت وسیعی قرار گرفته که از هر سو اراضی زراعی آن را احاطه نموده‌است.