تگ

ساحل اقیانوس اطلس آرام

مرورگر
پارک آبی سیام اسپانیا

هفت جزیره مشهور اسپانیا را باید بشناسید. جزایری که قناری نامیده می شوند و در بین تمامی مردمان جهان شناخته شده اند. هفت جزیره به سان هفت برادر که درست در ساحل اقیانوس اطلس آرام گرفته و جزایرقناری نامیده می شوند.