5 ساحل برتر دنیا

ساحل برتر دنیا

نام پلینزی یاد‌آور تابش خورشید بی‌انتها، ماسه‌‌‌هایی به نرمی پوست کودکان و آب‌های بی‌نهایت فیروزه‌ای است و بورا بورا یکی از جزایر جادویی است که در کنار یکدیگر پلی‌نزی فرانسه را در جنوب اقیانوس آرام درست کرده‌اند.