تگ

ساختمان های قدیمی و کلیسا های رمی

مرورگر
چگونگی ساخت بناهای محکم رم

در مورد بسیاری از بنا ها و ساختمان های قدیمی و کلیسا های رمی شگفتی های بسیاری وجود دارد و هم چنان علیرغم پیشرفت روز افزون علم سوال های بسیاری وجود دارد که دانشمندان سعی می کنند پاسخ ان را پیدا کنند مثلا یکی از سوالاتی که به شدت ذهن دانشمندان را درگیر کرده بود این است