تگ

ستون های غول پیکر سنگی روسیه

مرورگر
ستون های سنگی منپاپانر در روسیه

صخره ها و ستون های سنگی منپاپانر را می توان در اقصی نقاط جهان مشاهده کرد، اما ستون های غول پیکر سنگی روسیه به اندازه ای بزرگ و یکپارچه هستند که با نگاه کردن به آن ها احساس می کنی که این سنگ ها یک دفعه و ازدل زمین بیرون آمده اند.