تگ

سنت های مختلف و جذاب آفریقایی

مرورگر
دهکده فرهنگی لسدی آفریقای جنوبی (معروف به روستای رنگین کمان)

در این روستای توریستی، سنت های فرهنگی مختلفی از جنوب آفریقا جشن گرفته می شود. لسدی در زبان بومی به معنی نور می باشد. روستای مذکور امروزه دارای پنج قبیله ی سنتی است که همه ی آنها فرهنگ آفریقای جنوبی را منعکس می نمایند.