گل گل ملکشاهی یادگاری از دوران آشوریان

گل گل ملکشاهی یادگاری از دوران آشوریان

استان ایلام با دارا بودن سنگ نوشته های متعدد از زمان های مختلف یکی از مناطق مهم ایران است که می توان در آن به مطالعه تاریخ کشور پرداخت.سنگ نوشته ی گل گل ملک شاهی در دیواره ی کوه جای گرفته است و متعلق به دوران آشوریان است، یعنی ۳ هزار سال قدمت!