تگ

سنگ نگاره اشکفت سلمان

مرورگر
اشکفت سلمان یکی از مشهورترین آثار باستانی ایذه

یکی از مشهورترین آثار باستانی موجود در شهرستان ایذه در بخش جنوبی این شهرستان قرار دارد که به «نیایشگاه تاریشا» یا »اشکفت سلمان» شهرت دارد.محوطه‌ای بسیار بزرگ که داخل صخره‌ی طیبعی کوه و به شکل یک سرپناه مشاهده می‌شود و می‌توان در آن آثار آبرفتی و چشمه‌ای جوشان مشاهده کرد.