جزیره قبر ناخدا از جزایر غیر مسکونی ایرانی خلیج فارس

جزیره قبر ناخدا از جزایر غیر مسکونی ایرانی خلیج فارس

این جزیره از جزایر غیر مسکونی ایرانی خلیج فارس است و در دهانهٔ خور موسی قرار دارد.در شمال خورموسی واقع در بندر امام خمینی و در دهانه این خور سه جزیره بونه، دارا و قبر ناخدا قرار دارد.مساحت جزیره قبر ناخدا در زمان مد 2/4 هكتار است.