تگ

سوغات شهرستان گرمسار

مرورگر
جاهای دیدنی گرمسار ، شهر خواران در زمان اشکانیان

نام گرمسار در زمان اشکانیان خواران بوده است، به علت آنکه گرمسار در کنار کویر قرار گرفته و نسبت به نقاط همجوار خود پست‌تر است، بدین مناسبت نام «خوار» را بدان نهادند. مفهوم این نام در کتاب اوستا خورشید و ماه آورده شده است.