سریع ترین ترن های هوایی جهان

سریع ترین ترن های هوایی جهان

ای معتادین به آدرنالینی که همیشه به سرعت نیاز دارید، بهتر است کمربندهایتان را محکم ببندید و دست و پایتان را داخل ترن جمع کنید، چرا که این ترن ها دیوانه وار سریع هستند.