ارگ بردسیر ، از آثار تاریخی استان کرمان

ارگ بردسیر

 ارگ بردسیر از آثار تاریخی استان کرمان است که در عصر شاه سلطان حسین صفوی به عنوان حاکم نشین منطقه بوده است. ارگ بردسیر روزگاری مکان مناسبی برای سکونت حاکمان به شمار می‌رفته و به عنوان یک قلعه نظامی در دوره صفویه و قاجار، از آن استفاده می‌شده است.