تگ

سیستم بزرگ دوچرخه سواری

مرورگر
12 شهر دوچرخه ای در جهان

شهرهای دوچرخه ای هرگز رقابت با وسایل نقلیه موتوری را ترک نمی کنند. این کار باعث استفاده آسان عابران پیاده از دوچرخه و صرفه جویی در هزینه های بنزین، بیمه اتومبیل و… می شود.