تگ

سی دشت

مرورگر
جنگل نقله بر

رستم آباد در حدفاصل ۱۵ کیلومتری رودبار و ۴۵ کیلومتری شهر رشت در مسیر جاده قزوین به رشت واقع شده است که از شمال به انزلی و رشت، از جنوب به قزوین، از غرب به فومن و استان زنجان منتهی می شود.