تگ

شادمهر

مرورگر
شادمهر

شادمهر در موقعيت شرق كشور و در ناحيه مركزی خراسان رضوی قرار دارد كه از نظر تقسيمات كشوری جزو توابع شهرستان مه ولات ميباشد . جالب است كه برای مسافران بين شمال و جنوب خراسان نام سه راهی شادمهر از نام خود شهر آشنا تر است .