معرفی لباس محلی و قدیمی استان یزد

معرفی لباس محلی و قدیمی استان یزد

بیشتر مردم یزد امروزه همان پوشاک رایج کشور را می‌پوشند اما هنوز اهالی بعضی از روستاها، پوشاک سنتی خود را می‌پوشند. زنان شلوار بلند وپیراهنی که تا قوزک پا را بپوشاند و چارقد نیز استفاده می‌کنند. لباس مردان معمولی می‌باشد.