کاخ کرملین، مرکز قدرت سیاسی روسیه

کاخ کرملین، مرکز قدرت سیاسی روسیه

کرملین شهری پنهان در دل دیوارهای سنگی بوده و یکی از نماهای معروف میدان سرخ مسکو به شمار می‌رود. اینجا شاهد تاریخ طویل و گاه خونین روسیه بود. اقامتگاه رئیس جمهور نیز در کرملین قرار دارد.