تگ

شاهکارهای معماری زندیه

مرورگر

است، به اضافه حمامی اختصاصی که زمانی محل استحمام شاهان بوده است. آدرس: خیابان کریمخان زند مسجد وکیل مسجد وکیل یا مسجد سلطانی که در چند قدمی بازار وکیل قرار گرفته یکی از شاهکارهای معماری زندیه است. مسجد دو ایوان و شبستان جنوبی و شرقی دارد و صحن و ایوان‌هایش پوشیده از کاشی کاریست. مسجد وکیل جایی است با خطوط و نقوش ساده...