تگ

شاهکارهای مهم معماری سلجوقی

مرورگر
مسجد جامع شش ناو ، از مهمترین آثار معماری دوران سلجوقیان

یکی از قدیمی ترین مساجد کشور که به گفته برخی ها آن را را می توان اولین مسجد تفرش که هم اکنون نیز برپا است،مسجد شش ناو است . این مسجد که یکی از مهمترین آثار معماری دوران سلجوقیان در ایران، به قرن سوم هجری قمری یعنی زمان امام حسن عسگری(ع) می رسد .