تگ

شاهکاری از مهندسان ایران باستان

مرورگر
۹ مورد از مجموعه باغ های ایرانی ثبت فهرست میراث جهانی یونسکو

اثری همچون تخت جمشید که به جامانده از دوران هخامنشی است یا شهر سوخته سیستان و بلوچستان که یکی از مهم ترین سایت های باستان شناسی به شمار می رود و یا سازه های آبی شوشتر که شاهکاری از مهندسان ایران باستان هستند.