تگ

شبیه خوانی موروثی

مرورگر
معرفی شهر حر استان خوزستان

حُر شهری از توابع شهرستان شوش در استان خوزستان است.این شهر در گذشته به  بیت چریم و خلف حیدر معروف بود.شهر حر ریاحی در سال ۱۳۸۵ تبدیل به شهر شد و جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر دارد.نخستین شبیه خوانی عربی کشورمان در بیت چریم (شهر حر) شکل گرفت.