لباس محلی و قدیمی استان سمنان

لباس محلی وقدیمی استان سمنان

استان سمنان بدین صورت که در نواحی کوهستانی هوا سرد، در دامنه کوهها هوا معتدل و در کنار کویر هوا گرم می‌باشد. پوشاک مردم استان سمنان به نحوی با وضعیت آب و هوایی منطقه ارتباط دارد.