تگ

شهرزیرزمینی 1500 ساله

مرورگر

شده است. جالب اینجاست که به این ملات هرچه بیشتر آب می خورد، استحکامش بیشتر می شود. امروزه این آب انبار بی استفاده شده و فقط راه ورود به شهر زیرزمینی می باشد. شهرزیرزمینی 1500 ساله است. در دوره های ساسانی، سلجوقی، صفوی و قاجار، این شهر بارها مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است. مردم نیز برای حفظ جان خود دست به...