تگ

شهرستان دالاهوسدی

مرورگر
جاذبه رودخانه زمکان

زمکان یا زیمکان رودخانه‌ای است در غرب ایران در استان کرمانشاه که به عراق منتهی می‌شود.در کنار جغرافيای هزار رنگ و گوناگون استان كرمانشاه جاذبه های طبيعی قابل ملاحظه ای دیده می شود که پدیدآورنده بسیاری از آنها رودخانه ها هستند که یکی از این رودخانه های جاری در دیار سنگ و آب، رودخانه «زمکان» است.