تگ

شهرستان مراوه تپه

مرورگر
منطقه شكار ممنوع قازانقايه

قازانقايه که از جاهای دیدنی مراوه تپه است در دور ترين نقطه ناحيه شرقی استان گلستان قرار دارد و از ناحيه شرقی با استان خراسان شمالی حدود ۴۰ کيلومتر و نيز با ترکمنستان حدود ۳۰ کيلومتر مرز مشترک دارد. از نظر آب و هوايی در منطقه پاليزان خشک و بيابانی و در ناحيه راسه و آق چشمه سرد و مرطوب است.