تگ

شهرهای تفریحی

مرورگر
15 مکان گردشگری برتر در ایتالیا

ایتالیا، به عنوان زادگاه امپراطوری روم و رنسانس، جای تعجب ندارد که مملو از شاهکارهای هنری و معماری باشد یا اینکه بیشتر از هر کشور دیگری در جهان دارای اماکن فرهنگی میراث جهانی یونسکو باشد.