تگ

شهرهای مهم ایرلند

مرورگر
زیباترین شهرهای ایرلند را بشناسید

کشور ایرلند یک کشور اروپایی است که کاملا اطراف آن را آب فرا گرفته است بنابراین میتوان به کشور ایرلندجزیره ایرلند نیز گفت ؛البته ذکر این نکته ضروری است که جزیره ایرلند دارای دو کشور جمهوری ایرلند  و ایرلند شمالی است که کشور ایرلند شمالی به صورت سلطنتی اداره می گردد.