تگ

شهر جوادآباد

مرورگر
معرفی شهر جوادآباد

جوادآباد یکی از شهرهای استان تهران است .شهر جوادآباد، مركز بخش ‌جوادآباد و جنوبی‌ترین‌ شهر در شهرستان‌ ورامین‌. در ارتفاع 840 متری ‌از سطح‌ فاصله‌ آن ‌با تهران ‌حدود 54 كیلومتر است‌. بیشترین ‌دمای ‌آن ‌در تابستانها ْ44، كمترین ‌آن ‌در زمستانها ْ6- و میانگین ‌بارش‌ سالانه ‌آن‌180 میلیمتر است‌ .