تگ

شهر زیرزمینی

مرورگر

45 پله سنگی پایین می رود تا گرانبهاترین مطاع این سرزمین را که آب است را بدست آورد. این پله ها به آب انباری بزرگ ختم می شود. حتما از خود می پرسید که آب انبار چه ربطی به شهر زیرزمینی دارد؟ در ادامه با آدراپانا همراه باشید تا اولین شهر زیرزمینی جهان بیشتر آشنا شوید. این انبار مربوط به دوره صفوی...