تگ

شیرهای های دریایی

مرورگر

در جنوب استرالیا ارائه می نماید. در قسمت فوقانی صخره های منتهی به ساحل قرار گرفته است، و منظره ای به همتا را از اقیانوس وحشی جنوبی و بیابان های بکر اطراف آن ارائه می نماید. این هتل در مقابل شیرهای های دریایی، کانگوروها، کوالاها، و در جنوب اقیانوس الج در جزیره کانگورو، به نام “کالاپاگوس استرالیایی” به دلیل حیات وحش گسترده آن واقع شده است. این مکان دارای ۲۱...