حوضچه پرورش ماهی روستای مجسه

حوضچه پرورش ماهی روستای مجسه

تعدادی طرح پرورش ماهی در فواصل مختلفی از شهر بانه به اجرا درآمده اند که می توان به طرح های  روستاهای نجنه، ساوان ، شوی ، نجنه سفلی،بوئین ،مجسه و … اشاره کرد. در این میان طرح پرورش ماهی روستای مجسه به دلیل فاصله کم آن از شهر یکی از محبوبترین این مکانها می باشد  .