تگ

عمارت كلاه‌فرنگی

مرورگر

نام بنا کرد.اين باغ در دوره صفویه نیز بسیار مشهور و در دوره افشاریه نیز همچنان آباد بوده و در فاصله دوره نادرشاه تا سلسله زندیه آسیب‌های فراوانی دید و در زمان کریمخان زند، دوباره احیا شد. در مقابل عمارت كلاه‌فرنگی ميان باغ، حوض سنگی بزرگی وجود دارد. عمارت اين باغ به صورت يك تالار با چهار شاه نشين به سبك معماری كاخ‌های ساسانی بيشاپور ساخته شده كه...