تگ

عکس کلیساهای تبریز

مرورگر

تعلیمات دینی و فرهنگی و ادبی تحت نظر یکی از مشاهیر ادب و تربیت ارمنیان بنام اسقف هوانس یرزنقاتسی اداره می شد. کلیسای زور زور صلیبی شکل و نمای آن ساده و با سنگ ساخته شده است. عکس کلیساهای تبریز