تگ

غار یخی اروپا

غار یخچالی واتنایوکا

غار یخچالی، غاری است که درون یک یخچال تشکیل می‌شود. غار یخچالی را گاهی به اشتباه غار یخی می‌نامند.

بیشتر غارهای یخچالی با جریان آب درون و یا از زیر یخچال تشکیل می‌شوند.