معرفی رستوران هفت خوان شیراز

معرفی رستوران هفت خوان شیراز

در اين طبقه غذاهاى سنتــــى ايرانــي سرو ميگردند كه به دليل ذات و طريقه پخت آنها، غذاهاى نسبتــــاً چربى مى باشند. اما ما در راستاى سلامت ســـازى اين غذاهــا بدون تغيير در نحوه پخت و مواد مصرف شده در اين غذاها، تدابيرى انديشيده ايم: