تگ

قبرحاجی جمال الدین محمود

مرورگر

از حکومت شیعی وجود داشته است و قدمت زیادی دارد. کاشی کاری های قبور موجود در این مسجد به نحوی است که به خط نسخ خوش بر کاشی معرق ابیاتی وجود دارد. یکی از این قبور، قبرحاجی جمال الدین محمود بن حاجی کمال الدین حسین بن جلال الدین محمود در سمت چپ و جنب دیواره شرقی به اندازه ۶۸ در ۲۲۰ سانتی متر و به ارتفاع...