تگ

قرآنهای تاریخی

مرورگر
قرآنهای تاریخی،روستاهای زردویی و دودان

یکی از جاذبه های کم نطیر شهرباینکان قرآنهای تاریخی هستند. این دو نسخه قرآن دست نویس در مسجد روستای دودان و یک نسخه دیگر نیز در مسجد روستای زردویی نگهداری می شوند.قرآن خطی روستای زردویی متعلق به سال ۸۹۰ هجری قمری است.