تگ

قزوین

مرورگر
عمارت چهل ستون قزوین ، هنر معماری دوران صفوی

همواره همگان با شنیدن نام چهلستون به یاد بنای زیبای چهل ستون اصفهان میفتند، اما جالب است بدانید که عمارتی با شکوه و دیدنی با همین نام در استان قزوین نیز وجود دارد و قدمت آن چند ده سال بیشتر از هم نام اصفهانی آن است.