تگ

قطب ‌الدین حیدر کیست؟

مرورگر
نتیجه تصویری برای مجموعه قطب الدین حیدر

این مجموعه شامل آرامگاه قطب‌الدین حیدر (عارف مشهور و از شاهزادگان اُزبک و از تبار خاقان تُرک)، ایوانی از مسجد جامع قدیم و کاروانسرای طبسی است. بنای آرامگاه شامل ایوانی مرتفع، ورودی و محوطه زیرِ گنبد است.