تگ

قلعه های سارو

مرورگر
قلعه های سارو سمنان

قلعه اما به علت موقعیت استراتژیک و تسلطش بر یکی از کوتاهترین و مهم ترین راه های ارتباطی در دوران اشکانیان و ساسانیان هم مورد توجه بسیاری بوده است.