تگ

قله برم فیروز

مرورگر

فارس و اولین قله مرتفع شهرستان سپیدان محسوب می شود. در واقع در کنار این دریاچه دو کوه بلند قرار دارد که نام کوه بلندتر، کوه ریز بلند است به ارتفاع ۳۷۲۰ متر که نزد کوهنوردان به قله برم فیروز مشهور شده و دقیقا در شمال دریاچه قرار گرفته.کوه دیگر کوه قلاگرد است با ارتفاع حدود ۳۶۵۰ متر که بصورت یک کوه جدا قرار گرفته و کمی...