تگ

قورچی باشی

طبیعت زیبای شهر قورچی باشی

قورچی باشی شهری است در بخش کمره شهرستان خمين استان مرکزی ايران.تاسيس شهرداری اين شهر به سالهای اخير باز می گردد و تقريبا می توان گفت هنوز حال و هوای روستا گونه خويش را حفظ کرده است. ساختار اين شهر در ابتدا از دو روستا تشکيل شده بود