تگ

كاخ ساسانی خسرو

كاخ ساسانی خسرو

یکی از جاذبه های تاریخی قصرشیرین كاخ ساسانی خسرو در استان کرمانشاه می باشد.کاخ ساسانی خسرو در حاشيه شمالی شهر كنونی قصرشيرين و در نزديكی آتشكده چهار قابی ، ويرانه‌های قصر خسرو پرويز ديده می شود كه امروزه به صورت تلی از خاك در آمده است .