تگ

كوه ویزنهار

معرفی دره و غار ویزنهار در استان لرستان

كوه ویزنهار رومشكان از توابع كوهدشت سه دره عمیق دارد كه چین‌‌خوردگی‌های گوناگون دارد.دره غربی، از دو دره‌ دیگر اهمیت بیش‌‌تری دارد؛ زیرا در انتهای این دره و در قسمت بن‌بست آن‌، غاری است كه در سینه كوه كنده شده كه چشم‌انداز و دیدگاه آن سراسر دره را در بر گرفته است.