تگ

لباس مردان لر

مرورگر
لباس محلی مردم لرستان، شهرت لباس لری به چه دلیل است؟

پس از گشت و گذار و لذت بردن از جاهای دیدنی لرستان باید به گردشگری اجتماعی بپردازید که پوشاک مردم لرستان یکی از آنهاست و در نهایت زیبایی و سادگی نمادی از پوشش اصیل اسلامی است که امروز جز در برخی مناطق روستایی و عشایری شاید دیگر نتوان نشانی از آن یافت.